"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Những đức tính biểu lộ một tâm hồn lịch sự


1. Sự kính trọng

Sự kính trọng không hẳn là đức hạnh, nhưng người ta vẫn nói “chính nó chứa đầy đức hạnh và chứng tỏ nghĩa vụ đối với mọi người và với chính bản thân mình”. Nó hướng về các bậc trưởng thượng hay những kẻ mà mình ái mộ. Tình cảm này không có ở những kẻ kiêu ngạo và tầm thường. Nó được hình thành trên cơ sở lý luận hoặc tấm lòng đối với “tất cả những người trong guồng máy chính quyền, những thầy giáo, các bậc sinh thành và đối với cả phụ nữ, trẻ em, người già và kẻ khốn cùng”.