"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Thành kính phân ưu


Nhận được tin buồn
Bà Cố Lucienne Đinh Thị Hương

là thân mẫu của linh mục Giuse Nguyễn Trung Điểm, cựu Tuyên Úy của các Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại các Giáo Phận Berlin, Hamburg, Hildesheim, Münster và Osnabrück