"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

TÀI LIỆU
>>> Tông huấn “Niềm vui của Tình yêu – Amoris Laetitia”
>>> Giáo Lý về Thánh Lễ
>>> Thông Điệp "Laudato si´"
>>> Apostolisches Schreiben "Evangelii Gaudium"
>>> Thông Điệp "Ánh Sáng Đức Tin"
>>> Enzyklika "Lumen Fidei"
>>> Bergoglios Brandrede vor Kardinälen, vor seiner Papstwahl
>>> Predigt von Papst Franziskus während der Chrisammesse im Petersdom 2013
>>> Interview mit Papst Franziskus

* ĐTC Bênêđictô XVI:

* HY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận:
* Linh Mục Dr. Francis Hồ Ngọc Thỉnh:

* Linh Mục Phaolô Phan Đình Dũng:
>>> Gia đình sống Đức Tin

* Linh Mục Giuse Nguyễn Thiết Thắng:
>>> Gia đình sống Đức Tin - Gia đình hạnh phúc (bải 1)
>>> Gia đình sống Đức Tin - Gia đình hạnh phúc (bải 2)
>>> Gia đình sống Đức Tin - Gia đình hạnh phúc (bải 3/1)
>>> Gia đình sống Đức Tin - Gia đình hạnh phúc (bải 3/2)
>>> Gia đình sống Đức Tin - Gia đình hạnh phúc (bải 4)

* LM Giuse Phạm Quốc Văn OP - Thánh Kinh Nhập Môn 
>>> Bài 01: Thánh Kinh là gì?
>>> Bài 02: Ngôn ngữ, chất liệu và các bản dịch Thánh Kinh
>>> Bài 03: Tiến trình hình thành bộ Thánh Kinh
>>> Bài 04: Tiến trình hình thành bộ Cựu Ước
>>> Bài 05: Tiến trình hình thành bộ Tân Ước
>>> Bài 06: Ơn linh hứng Thánh Kinh
>>> Bài 07: Tác giả Thánh Kinh
>>> Bài 08: Quy điển Thánh Kinh
>>> Bài 09: Đóng góp của khoa học, lịch sử và triết học cho việc giải thích Thánh Kinh
>>> Bài 10: Vai trò của đức tin trong việc giải thích Thánh Kinh
>>> Bài 11: Các nghĩa của Thánh Kinh
>>> Bài 12: Một số phương pháp khác tiếp cận Thánh Kinh
>>> Bài 13: Khái quát bối cảnh lịch sử thời Cựu Ước
>>> Bài 14: Các nguồn văn trong Cựu Ước
>>> Bài 15: Khái quát về các thể loại văn chương trong Cựu Ước
>>> Bài 16: Bối cảnh xã hội, chính trị thời Tân ước
>>> Bài 17: Bối cảnh tôn giáo thời Tân Ước
>>> Bài 18: Các thể loại văn chương trong Tân Ước
>>> Bài 19: Đức Giêsu, trọng tâm của Tân Ước
>>> Bài 20: Khái quát về các sách Tin Mừng Nhất Lãm
>>> Bài 21: Tin Mừng theo thánh Mátthêu
>>> Bài 22: Tin Mừng theo thánh Máccô
>>> Bài 23: Tin Mừng theo thánh Luca
>>> Bài 24: Tin Mừng theo thánh Gioan
>>> Bài 25: Sách Công Vụ Tông Đồ
>>> Bài 26: Dẫn vào các thư của thánh Phaolô, phần I
>>> Bài 27: Dẫn vào các thư của thánh Phaolô, phần II
>>> Bài 28: Dẫn vào các thư của thánh Phaolô, phần III
>>> Bài 29: Các thư chung
>>> Bài 30: Sách Khải Huyền

* Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
>>> Danh sách 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam
>>> Đại Lễ phong thánh 117 vị Tử Đạo Việt Nam ngày 19.06.1988 (Video)
>>> Tiểu sử 117 vị Thánh Tử Đạo Việt Nam (Phần 1)
>>> Tiểu sử 117 vị Thánh Tử Đạo Việt Nam (Phần 2)
>>> Tiểu sử 117 vị Thánh Tử Đạo Việt Nam (Phần 3)
>>> Tiểu sử 117 vị Thánh Tử Đạo Việt Nam (Phần 4)
>>> Tiểu sử 117 vị Thánh Tử Đạo Việt Nam (Phần 5)
>>> Tiểu sử 117 vị Thánh Tử Đạo Việt Nam (Phần 6)
>>> Tiểu sử 117 vị Thánh Tử Đạo Việt Nam (Phần 7)

* Xã Hội & Văn Hóa:
>>> Cảm Tạ Niệm Từ (kinh Phục Dĩ Chí Tôn - Hán Tự)
>>> Đời sống tâm thần của thai nhi - Th. Verny & J. Kelly
>>> Những hình ảnh lịch sử của Việt Nam
>>> Thiên Chúa Giáo ở miền Nam Việt Nam (phần 1)
>>> Thiên Chúa Giáo ở miền Nam Việt Nam (phần 2)
>>> Sách cũ hiếm và giá trị
>>> Y học cổ truyền
>>> Thơ Nguyễn Chí Thiện