"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam vùng Bắc Đức tiếp tay lý tưởng nhân đạo của CAP ANAMUR


Nhân dịp kỷ niệm 35 Năm Ngày Ra Khơi của con tàu CAP ANAMUR linh mục tuyên úy Phaolô Phạm Văn Tuấn đã kêu gọi các Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam trong hai Giáo phận Hamburg và Hildesheim đóng góp cho lý tưởng cứu giúp nhân đạo của Cap Anamur. Tổng cộng số tiền thu được là: 3.590 Euro. Số tiền này đã được linh mục tuyên úy chuyển vào số Konto 2 222 222 - BLZ 370 50 198 - Sparkasse Köln-Bonn của Cap Anamur.