"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Suy niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam


Tử Đạo, theo từ nguyên là Martyr, có nghĩa là người làm chứng, và truyền thống Giáo Hội quen dùng từ này để hiểu về lớp người làm chứng đạo bằng cái chết về đức tin. Nhưng trước khi Tử đạo, các ngài đã làm chứng về đời sống. Tử đạo chỉ là giây phút kết tinh toàn bộ cuộc đời của các Ngài. Tác giả cuốn sách “Thiên hùng sử” viết về việc sống đạo của các hiền nhân tử đạo như thế này: “Trừ vài vị được ơn đặc biệt mà có được quyết định quảng đại bất ngờ trước thử thách, còn nói chung cuộc đời của các Thánh tử đạo là một chứng từ, một quá trình hợp tác với ơn Chúa trước khi phải làm chứng cho Ngài bằng máu. Tử đạo là giây phút kết tinh toàn bộ cuộc đời của họ những kẻ sống trọn vẹn giá trị Tin Mừng giữa đồng bào dân tộc”.