"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Ông Dr. Ernst Albrecht, cựu thủ hiến tiểu bang Niedersachsen qua đời


Ông Dr. Ernst Albrecht, cựu thủ hiến tiểu bang Niedersachsen - ân nhân của những thuyền nhân tỵ nạn Việt Nam - đã qua đời vào thứ bảy, 13.12.2014, hưởng thọ 84 tuổi.