"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Thành kính phân ưu


Nhận được tin buồn
Cụ Đaminh Phan Văn Uy

là thân phụ và nhạc phụ của anh chị Phan Quang Trung, thành viên của Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg,
đã qua đời ngày 21.01.2017,
tại Herne, Đức Quốc
hưởng thọ 100 tuổi.