"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Zum Tod von Ernst Albrecht: Weltläufig und grundsatzfest

Ernst Albrecht (1930 - 2014)

Der frühere niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht (CDU) ist tot. Das teilte seine Tochter, Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen, bei einem Truppenbesuch in Afghanistan mit. Ihr Vater sei am Samstag gestorben. Albrecht wurde 84 Jahre alt.

Hồ sơ xin phong Chân Phước cho cha Trương Bửu Diệp: "không có gì ngăn trở"


WHĐ (08.12.2014) – Hồ sơ xin phong Chân phước cho cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp đã được Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, giám mục giáo phận Cần Thơ, chính thức cho xúc tiến từ năm 2011. Ngày 03.09.2013 Đức cha Stêphanô đã gửi thư cho Bộ Phong Thánh liên quan đến hồ sơ này. Ngày 31.10.2014 Bộ Phong Thánh đã có thư trả lời chính thức và thông báo cho Đức cha Stêphanô rằng không có gì ngăn trở trong việc xúc tiến hồ sơ xin phong Chân Phước cho cha Trương Bửu Diệp. Dưới đây là nội dung thư của Bộ Phong Thánh bằng tiếng Latinh và bản dịch tiếng Việt của trang web Hội đồng Giám mục.


30 năm Nhóm Hy Vọng

Mariapoli Borsum 1993

Thông báo cuộc họp mặt Hè 2015 tại Borsum

Kính gửi quý cha, quý sơ, quý bác và các bạn thân mến,