"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

DOWNLOAD

Xin nhấp chuột vào các links bên dưới để tải xuống:

* Gia đình sống Đức Tin -GĐ hạnh phúc (Audio Mp3) 
  - Trình bày: Lm. Giuse Nguyễn Thiết Thắng OSB
>>> Gia đình sống Đức Tin - phần 1
>>> Gia đình sống Đức Tin - phần 2
>>> Gia đình sống Đức Tin - phần 3
>>> Gia đình sống Đức Tin - phần 4
>>> Gia đình sống Đức Tin - phần 5

* Thánh Kinh nhập môn (Audio Mp3) 
   - Trình bày: Lm. Giuse Phạm Quốc Văn, OP
>>> Thánh Kinh là gì?
>>> Ngôn ngữ, chất liệu và các bản dịch Thánh Kinh
>>> Tiến trình hình thành bộ Thánh Kinh
>>> Tiến trình hình thành Thánh Kinh Cựu Ước
>>> Tiến trình hình thành Thánh Kinh Tân Ước
>>> Ơn linh hứng Thánh Kinh
>>> Tác giả Thánh Kinh
>>> Quy điển Thánh Kinh
>>> Đóng góp của khoa học và triết học cho việc giải thích Thánh Kinh
>>> Vai trò của Đức Tin trong việc giải thích Thánh Kinh
>>> Các nghĩa của Thánh Kinh
>>> Một số phương pháp tiếp cận Thánh Kinh
>>> Khái quát bối cảnh thời Cựu Ước
>>> Khái quát về các nguồn văn được sử dụng trong Cựu Ước
>>> Khái quát về các thể loại văn chương trong Cựu Ước
>>> Bối cảnh xã hội, chính trị thời Tân Ước
>>> Bối cảnh tôn giáo thời Tân Ước
>>> Khái quát về các thể loại văn chương trong Tân Ước
>>> Đức Giêsu, trung tâm của Tân Ước
>>> Khái quát về các sách Tin Mừng Nhất Lãm
>>> Tin Mừng theo thánh Matthêô
>>> Tin Mừng theo thánh Máccô
>>> Tin Mừng theo thánh Luca
>>> Tin Mừng theo thánh Gioan
>>> Sách Công Vụ Tông Đồ
>>> Dẫn vào các thư của thánh Phaolô - phần I
>>> Dẫn vào các thư của thánh Phaolô - phần II
>>> Dẫn vào các thư của thánh Phaolô - phần III
>>> Các thư chung
>>> Sách Khải Huyền

* Hôn Nhân Công Giáo (Audio Mp3)
>>> Hôn nhân trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa
>>> Hôn nhân như một Bí Tích
>>> Mục đích và đặc tính của hôn nhân Công Giáo 
>>> Tính bất khả phân ly của hôn phối và thẩm quyền của Giáo Hội
>>> Thái độ của Giáo Hội đối với người ly hôn, tái hôn

* Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân (Audio Mp3)
>>> Lịch sử của Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân
>>> Thừa tác viên và thụ nhân của Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân
>>> Nghi thức và công hiệu của Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân

* Giáo Lý - Thánh Kinh (Audio Mp3)
   - Trình bày: Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm
>>> Tôi tin
>>> Tôi tin kính một Thiên Chúa
>>> Tôi tin kính Thiên Chúa toàn năng
>>> Thiên Chúa tạo dựng
>>> Tội lỗi và ân sủng
>>> Lương tâm
>>> Nhân đức
>>> Hội Thánh công giáo và tông truyền