"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Nhớ về Công Đồng Vatican IIMọi biến cố xảy ra trong đời sống đều để lại những dấu tích trong lịch sử văn hóa đời sống xã hội con người. Công Đồng Vatican II năm 1962 của Giáo Hội Công Giáo đã mang lại những dấu tích thay đổi căn bản rất quan trọng trong đời sống Giáo Hội. Những văn bản giáo huấn của Công đồng như làn gió mới thổi vào làm thay đổi hầu như toàn diện bộ mặt đời sống đức tin của Giáo Hội từ ngày đó. Và năm nay 2012 cũng là năm mừng kỷ niệm 50 năm, hay còn gọi là mừng kỷ niệm kim khánh Công đồng Vatican II.