"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Thành kính phân ưu


Nhận được tin buồn
Cụ Maria Nguyễn Thị Lộc

là thân mẫu của ông Lê Văn Hồng, Cộng Đoàn Trưởng Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg

đã qua đời ngày 01.02.2015, lúc 04g30
tại Phước Hưng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam,
hưởng thọ 95 tuổi.