"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Hồ sơ xin phong Chân Phước cho cha Trương Bửu Diệp: "không có gì ngăn trở"


WHĐ (08.12.2014) – Hồ sơ xin phong Chân phước cho cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp đã được Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, giám mục giáo phận Cần Thơ, chính thức cho xúc tiến từ năm 2011. Ngày 03.09.2013 Đức cha Stêphanô đã gửi thư cho Bộ Phong Thánh liên quan đến hồ sơ này. Ngày 31.10.2014 Bộ Phong Thánh đã có thư trả lời chính thức và thông báo cho Đức cha Stêphanô rằng không có gì ngăn trở trong việc xúc tiến hồ sơ xin phong Chân Phước cho cha Trương Bửu Diệp. Dưới đây là nội dung thư của Bộ Phong Thánh bằng tiếng Latinh và bản dịch tiếng Việt của trang web Hội đồng Giám mục.


BỘ PHONG THÁNH
Prot. số 3134/1-13
Roma, ngày 31 tháng Mười năm 2014

Kính thưa Đức Cha,

Trong thư đề ngày 3 tháng chín năm 2013, Đức Cha đã hỏi Bộ Phong Thánh này xem có điều gì ngăn trở về phía Toà Thánh hay không, đối với Hồ sơ xin phong Chân Phước hay Tuyên Bố là Tử đạo cho Tôi Tớ Chúa Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, linh mục giáo phận, được tường trình là đã bị giết vì sự thù ghét đức tin vào năm 1946.

Sau khi xem xét sự việc, tôi vui mừng báo lại cho Đức Cha rằng, về phía Toà Thánh không có gì ngăn trở việc xúc tiến hồ sơ xin phong Chân Phước hay Tuyên Bố là Tử đạo cho vị Tôi Tớ Chúa ấy, theo “Những quy tắc các Giám mục phải tuân theo trong việc Thẩm tra trong các vụ Phong thánh”, do cùng Bộ này ban hành ngày 7 tháng hai năm 1983.

Kính chào Đức Cha trong Chúa,
Hồng y Angelo Amato S.D.B.
Bộ trưởng
+ Marcelli Bartolucci
Tổng giám mục hiệu toà Me
Thư ký

.............................
Kính gửi
Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên
Giám mục Cần Thơ
12 Nguyễn Trãi, Tp. Cần Thơ
Việt Nam
----------------------------------------------------------