"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Thành kính phân ưu


Nhận được tin buồn
Cụ Huỳnh Ngọc Anh
nhũ danh Phạm Thị An
Pháp danh Bổn Sương

là nhạc mẫu của ông Nguyễn Hữu Huấn, nguyên thành viên Ban Đại Diện và đại biểu của Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg, và là thân mẫu của anh Huỳnh Ngọc Nam, cả hai anh chị là thành viên của Ca Đoàn Thánh Linh

đã qua đời ngày 25.06.2014 
tại Sài Gòn, Việt Nam
hưởng thọ 86 tuổi

Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg xin chân thành phân ưu cùng hai gia đình anh chị Huấn/Mỹ và Nam/Thu cùng toàn thể tang quyến. Nguyện xin hương hồn cụ sớm được siêu thoát về cõi Niết Bàn. Xin ơn trên luôn gìn giữ tang quyến trong sự bình an.

Thành kính phân ưu
Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg