"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Xin ban cho con sự bình thản


Lạy Chúa, xin ban cho con sự bình thản,
để chấp nhận những điều con không thể thay đổi được,
 
cho con lòng dũng cảm
để thay đổi những điều con có thể thay đổi,
 
và cho con sự khôn ngoan, để biết phân biệt chúng.

 
Gott, gib mir die Gelassenheit,
Dinge hinzunehmen,
die ich nicht ändern kann,
den Mut, Dinge zu ändern,
die ich ändern kann,
und die Weisheit,
das eine vom anderen zu unterscheiden.


God, grant me the serenity,
to accept the things
I cannot change,
Courage to change the things
I can change,
and wisdom to know the difference.
(Reinhold Niebuhr, 1951)