"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Chờ Tết - Mong Xuân
CHỜ TẾT

Rắn còn ưỡn ẹo trước khi xa
Càng quẫy càng gây khốn mọi nhà
Giá cả theo mi đòi ngóc vút
Bạc tiền hút gió cứ đi ra

Chờ Xuân mà dạ toàn thiu héo
Đón Tết sao lòng chẳng nở hoa
Bạn hỏi , đùa vui cho dẻo chuyện
Đầu năm vận đỏ hẳn phần ta

Cao Bồi Già
15.01.2013

...................... HỌA ...................

MONG XUÂN

Mấy đứa khôn long trốn chẳng xa
Ăn gian cướp đất biết bao nhà
Đô la chuyển khoản sang bên Mỹ
Bán đất gom vàng tính chạy ra

Rắn đến sài lang tìm kẽ rúc
Rồng đi cẩu tặc vẫn ba hoa
Năm cùng số tận loài cõng rắn
Tháng hết đập đầu khỏi cắn ta.

Thanh Sơn
06.02.2013