"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Nghị quyết 1481| Tội ác chống nhân loại của chế độ cộng sản toàn trịNgày 25 tháng 1 năm 2006, tại thành phố Strassburg, Pháp, Hội Đồng Châu Âu – Parliamentary Assembly of the Council of Europe – một cơ quan dân cử của 46 quốc gia châu Âu, đã có cuộc họp thường niên, bốn lần trong một năm, bỏ phiếu và thông qua Nghị quyết 1481 với các điều khoản lên án chủ nghĩa cộng sản và đồng nhất chủ nghĩa này với tội ác chống lại loài người. Đáng lưu tâm hơn cả của Nghị Quyết 1481 là các điều 2, điều 3, điều 5 và điều 9, xin được trích dẫn sau đây:

Điều 2: “…Những chế độ độc tài toàn trị cộng sản gồm khối Liên xô, Đông Âu trong thế kỷ 20 và một số chế độ cộng sản hiện vẫn còn cầm quyền ở 4 nước trên thế giới, đều là những quốc gia vi phạm nhân quyền. Những vi phạm này tuy khác nhau về cấp độ văn hoá, về ranh giới quốc gia, cũng như tùy giai đoạn lịch sử nhưng đều có chung những cuộc giết người tập thể, ám sát, thủ tiêu cá nhân không cần xét xử, biến đất nước thành trại tập trung với sự đầy đọa con người về thể xác cũng như tinh thần: tra tấn, nô lệ hoá, lao động khổ sai, tù đầy, khủng bố tập thể, ngược đãi, ám sát vì lý do chủng tộc, tôn giáo, chính kiến; vi phạm quyền tự do tư tưởng, xúc phạm lương tâm con người, cấm tự do báo chí, cấm tự do chính trị, độc tôn, độc quyền, độc đảng…”

Điều 3: “Nhân danh chủ trương đấu tranh giai cấp và nguyên tắc chuyên chính vô sản mà các tội ác được biện minh. Sự giải thích hai nguyên tắc này đã hợp thức hóa việc ‘thủ tiêu’ những người bị cho là có hại cho sự xây dựng một xã hội mới: xã hội chủ nghĩa, và do đó, bị xem là kẻ thù của các chế độ độc tài toàn trị cộng sản. Hầu hết nạn nhân chế độ cộng sản chính là công dân của nước đó…”.

Điều 5: “Sự sụp đổ của những chế độ độc tài toàn trị cộng sản tại Trung và Đông Âu chưa được các tổ chức quốc tế điều tra kỹ lưỡng để thống kê hết tội ác của cộng sản, ngõ hầu đưa các tác nhân của những tội ác này ra xét xử trước cộng đồng nhân loại, như trường hợp những tội ác khủng khiếp do Đức Quốc Xã đã gây ra trước đây…”

Điều 9: “Các chế độ độc tài toàn trị còn lại trên thế giới vẫn tiếp tục gây tội ác. Không thể dùng quan điểm quyền lợi quốc gia để biện hộ, lấp liếm sự lên án của cộng đồng nhân loại với các tội ác của các chế độ toàn trị này. Quốc hội chung châu Âu cực lực lên án tất cả mọi vi phạm quyền con người trong các chế độ cộng sản, coi nó như là tội ác chống nhân loại…”


(Bản tiếng Đức)……………………………………..

Resolution 1481 (2006) 1
Notwendigkeit einer internationalen Verurteilung von Verbrechen totalitärer kommunistischer Regime

1. Die Parlamentarische Versammlung verweist auf ihre Entschließung 1096 (1996) über Maßnahmen, um das Erbe der früheren kommunistischen totalitären Systeme abzubauen.

2. Die totalitären kommunistischen Regime, die in Mittel- und Osteuropa im letzten Jahrhundert regiert, und die sind immer noch an der Macht in mehreren Ländern in der Welt, gewesen sind, ohne Ausnahme, gekennzeichnet durch massive Verletzungen der Menschenrechte. Die Verletzungen haben je nach Kultur, Land und der historischen Periode unterschieden und aufgenommen haben individuelle und kollektive Morde und Hinrichtungen, Tod in Konzentrationslagern, Verhungern, Deportationen, Folter, Sklavenarbeit und andere Formen der körperlichen Masse Terror, Verfolgung aus ethnischen oder religiösen Gründe, die Verletzung der Freiheit des Gewissens, Gedanken- und Meinungsfreiheit, der Freiheit der Presse, aber auch Mangel an politischem Pluralismus.

3. Die Verbrechen wurden im Namen des Klassenkampfes Theorie und das Prinzip der Diktatur des Proletariats gerechtfertigt. Die Interpretation der beiden Prinzipien legitimiert die "Beseitigung" von Menschen, die als schädlich für den Bau einer neuen Gesellschaft wurden und als solche Feinde des totalitären kommunistischen Regimes. Eine große Zahl von Opfern in jedem betroffenen Land waren seine eigenen Angehörigen. Es war insbesondere der Fall, von den Völkern der ehemaligen UdSSR, die bei weitem unterlegen andere Völker in Bezug auf die Zahl der Opfer.

4. Die Versammlung erkennt an, dass, trotz der Verbrechen der totalitären kommunistischen Regime, einige europäische kommunistische Parteien haben Beiträge zur Verwirklichung der Demokratie gemacht.

5. Der Sturz der totalitären kommunistischen Regime in Mittel- und Osteuropa hat sich nicht in allen Fällen von einer internationalen Untersuchung der von ihnen begangenen Verbrechen gefolgt. Darüber hinaus haben die Autoren dieser Verbrechen nicht vor Gericht gestellt worden von der internationalen Gemeinschaft gebracht werden, wie es der Fall mit den schrecklichen Verbrechen des Nationalsozialismus (Nazismus) verpflichtet.

6. Folglich ist das öffentliche Bewusstsein für die Verbrechen totalitärer kommunistischer Regime begangen sehr schlecht. Kommunistischen Parteien sind legal und aktiv in einigen Ländern, auch wenn sie in einigen Fällen nicht distanziert haben, sich von den Verbrechen, die von totalitären kommunistischen Regimen in der Vergangenheit begangen.

7. Die Versammlung ist überzeugt, dass das Bewusstsein der Geschichte eine der Voraussetzungen für die Vermeidung von ähnlichen Verbrechen in der Zukunft ist. Darüber hinaus verpflichteten moralischen Beurteilung und Verurteilung von Verbrechen spielen eine wichtige Rolle in der Erziehung der jungen Generationen. Die klare Position der internationalen Gemeinschaft auf die Vergangenheit kann eine Referenz für ihre zukünftigen Handlungen sein.

8. Zudem glaubt die Versammlung, dass diese Opfer von Verbrechen totalitärer verpflichtet kommunistischen Regimes, die noch am Leben sind oder ihre Familien verdienen Sympathie, Verständnis und Anerkennung für ihre Leiden.

9. Totalitäre kommunistischen Regimes sind noch in einigen Ländern der Welt aktiv ist und weiterhin Verbrechen begangen werden. Nationale Interessen Wahrnehmungen sollte nicht verhindern, Länder angemessene Kritik an aktuellen totalitärenkommunistischen Regimen. Die Versammlung verurteilt nachdrücklich alle diese Verletzungen der Menschenrechte.

10. Die Debatten und Verurteilungen, die statt bisher auf nationaler Ebene in einigen Mitgliedstaaten des Europarates Staaten genommen nicht geben kann Dispens für die internationale Gemeinschaft daran, eine klare Position zu den Verbrechen der totalitären begangen kommunistischer Regime. Es hat eine moralische Verpflichtung, dies zu tun, ohne weitere Verzögerung.

11. Der Europarat ist gut für eine solche Debatte auf internationaler Ebene platziert.Alle ehemaligen europäischen kommunistischen Ländern, mit Ausnahme von Belarus, sind nun Mitglieder, und der Schutz der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit sind grundlegende Werte, für die es steht.

12. Daher ist die Versammlung verurteilt nachdrücklich die massiven Menschenrechtsverletzungen durch die totalitären begangen kommunistischer Regime und bekundet Sympathie, Verständnis und Anerkennung für die Opfer dieser Verbrechen.

13. Darüber hinaus ist es auf alle kommunistischen oder postkommunistischen Parteien in ihren Mitgliedstaaten, die dies noch nicht, um die Geschichte des Kommunismus und ihrer eigenen Vergangenheit zu überdenken getan ruft, distanzieren sich von den Verbrechen totalitärer begangen kommunistischer Regime und verurteilen sie ohne Zweideutigkeit.

14. Die Versammlung der Auffassung, dass diese klare Position der internationalen Gemeinschaft den Weg zur weiteren Versöhnung ebnen wird. Darüber hinaus wird es hoffentlich ermutigen Historiker auf der ganzen Welt, um ihre Forschung an der Bestimmung und objektive Überprüfung dessen, was stattfand Ziel fortsetzen.

1. Debatte der Versammlung am 25. Januar 2006 (5. Sitzung) (siehe Dok. 10765. , Bericht des Politischen Ausschusses, Berichterstatter: Herr Lindblad).
Vorschlag der Versammlung verabschiedete am 25. Januar 2006 (5. Sitzung).