"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Cửa hẹp khiêm nhu


Cuộc đời là một chuyến đi
Con đường Thiên Tử thực thi trước mình
Đường qua cửa hẹp Phục Sinh
Thênh thang cửa tử gieo mình xuống sông

Trờ về trình diện tay không
Lấy chi dâng Chúa mùa đông hãi hùng
Bước vào cửa rộng lao lung
Lạc không thấy bến tôn sùng hão danh

Phù du bao phủ xung quanh
Đời con lạc bước tàn canh cuộc đời
Chẳng bao giờ tới được nơi
Đường đi không đến chơi vơi giữa giòng

Làm sao vào được bên trong?
Nếu không giữ vững một lòng cậy trông
Làm sao thành cánh hoa hồng? 
Nếu không qua khỏi mùa đông lạnh lùng

Đường đi chỉ có thủy chung
Vượt qua cửa hẹp đến cùng Giêsu
Ngài là cánh cửa khiêm nhu
Ai tin hưởng phúc thiên thu đời đời 

Trầm Hương Thơ
25.08.2013