"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Thư của ĐGM Jaschke về Tuyên Úy Cộng Đoàn Mục Vụ Việt Nam tại TGP Hamburg

| WEIHBISCHOF - BISCHOFSVIKAR |
Dr. Hans-Jochen Jaschke

An Herrn
Pastor Paul Pham Van Tuan
Am Hohen Turm 4
31177 Harsum-Borsum 
Hamburg, den 29. Oktober 2013

Sehr geehrter Herr Pastor Pham Van Tuan,
Lieber Mitbruder,

am Dienstag, den 23.09.13, hat in meinen Räumlichkeiten ein Gespräch meiner Referentin, Frau Kuckhoff mit Frau Vu stattgefunden.

Folgende Punkte müssen klar sein:

1. Sie sind der ernannte Seelsorger für die Vietnamesische Mission im Erzbistum Hamburg und somit der erste Ansprechpartner für alle Belange der Mission, insbesondere für Heilige Messen in vietnamesischer Sprache.

2. Wenn ein Priester aus Vietnam bei einem Gemeindemitglied privat zu Besuch ist und die Gruppe, die sich für Gefangene in Vietnam einsetzt, mit diesem Priester eine Heilige Messe mit der besonderen Intention für die Gefangenen feiern möchte, muss vorher Kontakt mit Ihnen aufgenommen werden. Ihre Zustimmung kann nicht ungefragt vorausgesetzt werden. Wenn Sie aus guten Gründen die Erlaubnis nicht erteilen, muss dies akzeptiert werden.

3. Selbstverständlich können die Pfarrer der deutschen Gemeinden gefragt werden, ob andere Priester in ihren Kirchen Gottesdienst feiern dürfen. Das darf aber nicht im Namen der Vietnamesischen Mission geschehen. Die Mitglieder der Mission sollen dafür keine Werbung machen, damit nicht der Eindruck entsteht, dass konkurrierende Veranstaltungen geplant werden.

4. Sie, Pastor Pham Van Tuan, werden Gebetsanliegen, die Ihnen vor der Heiligen Messe bekannt gegeben werden, sicher aufnehmen.

5. Mir liegt sehr daran, dass die Vietnamesische Mission nicht durch nichtabgesprochene Veranstaltungen gespalten wird.

Bitte machen Sie die Klarstellung in Ihrer Mission bekannt.
Ich danke Ihnen für Ihre Dienste und wünsche den Vietnamesen Gottes Segen,

Ihr
(unterschrieben) Hans-Jochen
Büro Hamburg – Am Mariendom 4, 20099 Hamburg

........ Bản tiếng Việt ........................


| GIÁM MỤC PHỤ TÁ - ĐẠI DIỆN GIÁM MỤC |
Tiến sĩ Hans-Jochen Jaschke

Kính gửi
Linh mục Phaolô Phạm Văn Tuấn
Am Hohen Turm 4
31177 Harsum-Borsum
Hamburg ngày 29 tháng mười 2013

Kính thưa Linh Mục Phạm Văn Tuấn,
đồng huynh thân mến,

Hôm thứ ba, 23.09.2013, trong phạm vi văn phòng của tôi đã có cuộc nói chuyện giữa nhân viên của tôi là bà Kuckhoff và bà Vũ.

Các điểm sau đây cần phải được minh xác:

1. Cha là linh mục được bổ nhiệm làm tuyên úy cho Cộng Đoàn Mục Vụ Việt Nam tại tổng giáo phận Hamburg và như vậy trước tiên là người trách nhiệm cho tất cả các công việc của Cộng Đoàn Mục Vụ, đặc biệt là cho các Thánh Lễ tiếng Việt.

2. Khi một linh mục từ Việt Nam đến thăm một thành viên trong Cộng Đoàn theo tính cách cá nhân và một nhóm người, dấn thân cho tù nhân tại Việt Nam, muốn dâng một Thánh Lễ với linh mục này theo ý chỉ đặc biệt cho các tù nhân, thì trước đó [họ] phải liên hệ với Cha. Không được coi sự ưng thuận của Cha là đương nhiên mà không cần hỏi. Nếu vì những lý do chính đáng mà Cha không cho phép, thì [họ] cũng phải chấp nhận.

3. Dĩ nhiên là cũng có thể hỏi các cha xứ tại các cộng đoàn Đức, liệu các linh mục khác có được dâng Thánh Lễ tại Thánh Đường của các ngài không. Tuy nhiên điều đó không được nhân danh Cộng Đoàn Mục Vụ Việt Nam. Các thành viên của Cộng Đoàn không nên quảng bá cho việc này để tránh tạo cảm giác là có các chương trình cạnh tranh đang được dự tính.

4. Cha, Linh Mục Phạm Văn Tuấn, chắc chắn sẽ tiếp nhận những ý chỉ cầu nguyện được thông báo cho Cha trước Thánh Lễ.

5. Tôi rất mong muốn rằng, Cộng Đoàn Mục Vụ Việt Nam sẽ không bị chia rẽ vì những buổi tổ chức không có sự thỏa thuận trước.

Xin Cha hãy thông báo sự minh xác này cho Cộng Đoàn Mục Vụ của Cha.
Tôi cám ơn Cha về những sự phục vụ của Cha và cầu chúc ơn Chúa cho người Việt Nam,

Trân trọng
(ký tên) Hans-Jochen
Văn phòng Hamburg – Am Mariendom 4, 20099 Hamburg

(chuyển ngữ: JB Lê Văn Hồng)

........... Nguyên văn ....................