"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Phục Sinh

Chúa đã phục sinh, Halleluja!

"Viên đá thợ xây loại bỏ, đã trở thành tảng đá góc!" 
(TV 117, 22)