"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Giáo phận Kontum hủy bỏ Tĩnh Tâm năm 2015 vì bị nhà cầm quyền can thiệp vào nội bộ


GNsP (20.10.2015) – Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục Giáo phận Kontum đã quyết định huỷ bỏ kỳ tĩnh tâm năm của Linh mục đoàn Giáo phận vì sự can thiệp quá sâu vào nội bộ Giáo hội của UBND tỉnh Kontum, thông qua Sở Nội vụ.

Ngày 19/10/2015, ĐGM Kontum đã ký Văn thư số 174/VT/’15/tgmkt thông báo huỷ tuần tĩnh tâm năm của Giáo phận. Lý do được ngài nêu ra chính là vì văn thư số 1903/SNV-TG do ông Phạm Văn Long, phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kontum ký ngày 16/10/2015 quyết định ngược với nội dung Thông báo tĩnh tậm của Toà Giám mục Kontum đã gửi đến UBND tỉnh Kontum ngày 16/9/2015. TGM Kontum mời Linh mục Lưu Quang Bảo Vinh, DCCT lên giảng tĩnh tâm chứ không phải lên tham dự tĩnh tâm như Văn thư 1903 ấn định.

Việc ấn định ngược với Thông báo tĩnh tâm của TGM Kontum thể hiện sự can thiệp quá sâu vào nội bộ tôn giáo.

Đức Giám mục kêu gọi các Linh mục trong Giáo phận giải thích cho anh chị em giáo dân hiểu sự việc đáng tiếc này.

Giáo phận Kontum là một điển hình của chính sách đàn áp tự do tôn giáo đã và đang thực hiện trên phạm vi cả nước do nhà cầm quyền cộng sản chỉ đạo.