"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Tư tưởng và số phận


Hãy quan tâm đến tư tưởng của bạn,
bởi lẽ chúng sẽ trở thành ngôn từ.

Hãy quan tâm đến ngôn từ của bạn,
bởi lẽ chúng sẽ trở thành hành động.

Hãy quan tâm đến các hành động của bạn,
bởi lẽ chúng sẽ trở thành thói quen.

Hãy quan tâm đến các thói quen của bạn,
bởi lẽ chúng sẽ trở thành cá tính của bạn.

Hãy quan tâm đến cá tính của bạn,
bởi lẽ nó sẽ trở thành số phận của bạn.

Talmud
Các giáo huấn truyền khẩu về lề luật của Do Thái Giáo sau thời kỳ lưu đầy tại Babylon.
(chuyển ngữ từ tiếng Đức)


Achte auf Deine Gedanken,
denn sie werden Worte. 

Achte auf Deine Worte,
denn sie werden Handlungen. 

Achte auf Deine Handlungen,
denn sie werden Gewohnheiten. 

Achte auf Deine Gewohnheiten,
denn sie werden Dein Charakter. 

Achte auf Deinen Charakter,
denn er wird Dein Schicksal.


Talmud
mündliche Lehre der Gesetze und religiösen Überlieferungen des Judentums nach der Babylonischen Gefangenschaft