"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Thành kính phân ưu


Nhận được tin buồn
Cụ Phạm Thị Côi

là thân mẫu của ông Nguyễn Đức Liệu và ông Nguyễn Đắc Phúc, phó chủ tịch nội vụ Ban Chấp Hành Hội Người Việt Tị Nạn Cộng Sản tại Hamburg

đã qua đời ngày 17.03.2014 
tại Elmshorn, Đức Quốc 
hưởng thọ 84 tuổi.

Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg xin chân thành phân ưu cùng tang quyến. Nguyện xin linh hồn cụ sớm được siêu thoát về cõi Niết Bàn. Xin ơn trên luôn gìn giữ tang quyến trong sự bình an.

Thành kính phân ưu
Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg