"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Thành kính phân ưu


Nhận được tin buồn
Cụ Maria Đinh Thị Đam
là thân mẫu và nhạc mẫu của ông bà Phan Quang Trung, thành viên của Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg
đã qua đời ngày 31.03.2014 
tại Paderborn, Đức Quốc 
hưởng thọ 94 tuổi.

Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg xin chân thành phân ưu cùng ông bà Trung. Nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse đón linh hồn Maria vào vòng tay thương yêu của các ngài. Xin các ngài luôn gìn giữ tang quyến trong sự bình an.

Thành kính phân ưu
Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg