"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Thời sự Biển Đông qua Infographic

VRNs (16.05.2014) – Úc Châu – Tình cảnh sơn hà nguy biến đã nổi lên từ thềm lục địa Việt Nam tại vùng Quảng Ngãi trên Biển Đông – 02.05.2014. Anh Nguyễn Hoàng Thanh Tâm, một kỹ sư Úc gốc Việt, đã theo dõi và thu thập các dữ liệu về sự kiện này và đã dùng kỹ thuật Infographic để gởi đến người đọc những hình ảnh ấn tượng và thông tin quan trọng này.