"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Đêm Tình Thương lần thứ 6 với ban nhạc Hạ Trắng


Đêm văn nghệ và dạ vũ "Đêm Tình Thương" của ban nhạc Hạ Trắng Hamburg, với mục đích gây quỹ để giúp các trẻ em mồ côi và các người bệnh phong cùi tại Việt Nam, sẽ được tổ chức lần thứ 6

* Thời gian: Thứ bảy, 28.11.2015
                     từ 18:00 giờ

Địa điểm: Grundschule Jenfelder Strasse 
                    Jenfelder Str. 252,
                    22045 Hamburg
* Vé ủng hộ: 5,00 €
* Có bán các món ăn Việt Nam.

* Liên lạc: hatrang@gmx.de
                  www.facebook.com/HaTrangHamburg
                  Mobil: 0176 211 61 700