"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Thành kính phân ưu

Nhận được tin buồn 

Cụ Antôn Phạm Văn Hứa

là thân phụ của ông Phạm Xuân Điều, Trưởng Ban Phụng Vụ của Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg

đã qua đời ngày 11.10.2015
tại Việt nam
hưởng thọ 84 tuổi.

Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg xin chân thành phân ưu cùng ông Phạm Xuân Điều và tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đưa linh hồn Antôn về hưởng Nhan Thánh Chúa. Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Cụ, và xin Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn gìn giữ và ban nhiều hồng ân xuống trên tang quyến.

Thành kính phân ưu
Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg