"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Lạy Chúa, xin dạy con yêu mến


Lạy Chúa, xin cho con nhìn những việc phải làm
mà không quên những người cần yêu mến;
Và nhìn những người cần yêu mến
vẫn không quên những việc phải làm.

Xin hãy cho con nhìn 
những nhu cầu thật sự của người khác.
Thật rất khó khi không muốn chỗ của người khác,
để không trả lời thay cho họ,
không quyết định thay cho họ.

Thật rất khó, lạy Chúa
để không tưởng những khát vọng của họ 
là khát vọng người khác,
và khó để hiểu những khát vọng đó ,
khi chúng rất khác với những khát vọng của chúng con.

Lạy Chúa, xin hãy cho con thấy
điều Chúa trông đợi nơi con giữa bao người.
Xin hãy cắm rễ sâu sa trong con điều xác thực này:
Mình không tạo hạnh phúc cho người khác 
mà không có họ…

Lạy Chúa, xin hãy dạy con
làm những công việc khi yêu mến anh em.
Hãy dạy con yêu mến anh em
để chỉ tìm thấy niềm vui
khi làm được điều gì đó cho họ,
và để một ngày kia họ sẽ biết rằng
chỉ có Chúa là Tình Yêu.

Tác giả:  Norbert Ségard (Hải Hà dịch)