"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Văn thư của ĐGM giáo phận Kontum gửi các vị lãnh đạo Nhà nước, quốc hội và chính quyền Việt Nam

(xin nhấn chuột vào hình để xem lớn hơn)