"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Sống phút hiện tại"Chấm này nối tiếp chấm kia
Ngàn vạn chấm thành một đường dài
Phút này nối tiếp phút kia
Muôn triệu phút thành một đời sống

Chấm mỗi chấm cho đúng
Đường sẽ đẹp
Sống mỗi phút cho tốt
Đời sẽ thánh."

(Cố HY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)