"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Thành kính phân ưu


Nhận được tin buồn
Cụ Phanxicô Vũ Hữu
đã qua đời ngày 19.06.2016
tại Hamburg, Đức Quốc
hưởng thọ 94 tuổi.

Thánh Lễ An Táng đã được cử hành lúc 12g, thứ sáu, ngày 01.07.2016 tại Thánh Đường St. Olaf, Speckenreye 41, 22119 Hamburg.

Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg xin chân thành chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu hương hồn cụ Phan xicô Vũ Hữu về hưởng nhan Thánh Chúa. Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg xin hiệp ý cầu nguyện cho cụ Hữu, và xin Thiên Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và thánh Giuse Khang ban nhiều hồng ân xuống cho gia đình tang quyến.

Thành kính phân ưu
Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg