"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Chúc lànhLạy Chúa, xin chúc lành cho trí óc con.
Ước gì trí óc con chỉ được soi sáng
bằng những tư tưởng tốt lành. 

Lạy Chúa, xin chúc lành cho trái tim con. 
Ước gì trái tim con đầy tràn những điều nhân nghĩa. 

Lạy Chúa, xin chúc lành cho đôi mắt con.
Ước gì mắt con chỉ nhìn thấy những gì đẹp lòng Chúa. 

Lạy Chúa, xin chúc lành cho hai tai con.
Ước gì tai con chỉ nghe thấy những lời tốt lành. 

Lạy Chúa, xin chúc lành cho miệng lưỡi con.
Ước gì miệng lưỡi con chỉ cao rao tình thương của Chúa.

Lạy Chúa, xin chúc lành cho hai tay con
Ước gì tay con chỉ làm những việc tốt lành. 

Lạy Chúa, xin chúc lành cho hai chân con.
Ước gì chân con chỉ đi trên đường lành thánh. 

Lạy Chúa, xin chúc lành cho toàn thân con.
Ví toàn thân con thuộc về Chúa.