"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Tại giáo phận Hamburg các em „hát ba vua“ đã quyên được 413.000 Euro


Đầu tháng giêng vừa qua trong giáo phận Hamburg các em „hát ba vua“ (Sternsinger) đã quyên được khoảng 413.000 Euro để giúp các trẻ em trong những nước nghèo trên thế giới. Số tiền quyên được năm 2011 là 426.000 Euro.


Trong những ngày đầu năm, khoảng 3.500 em đóng vai „ba vua“ đã đi hát trong các giáo xứ công giáo tại các tiểu bang Hamburg, Mecklenburg và Schleswig-Holstein (cả ba thuộc giáo phận Hamburg). Trong phạm vi chương trình „hát ba vua“ các em đã đem ước vọng phép lành „20+C+M+B+12“ (Christus Mansionem Benedicat 2012 = Chúa Kitô chúc lành cho nhà này, năm 2012) và quyên tiền. 

Đây là lần thứ 54 từ khi có chương trình này. Châm ngôn của lần này là: „Hãy gõ cửa đòi quyền lợi“. Quốc gia đại biểu lần này là Nicaragua. Mỗi năm chương trình „hát ba vua“ trợ giúp cho trên 2.000 dự án và các chương trình giúp đỡ trẻ em tại hơn 100 quốc gia. Cho việc này, năm 2011 các em đã quyên được gần 42 triệu Euro (trên toàn nước Đức). Chương trình này do „Hiệp Hội Giới Trẻ Công Giáo Đức“ (BDKJ) và Hội Trẻ Em Truyền Giáo „Die Sternsinger“ đảm nhiệm. 


Nguồn: cơ quan báo chí (của Sternsinger)


.......................................
Sternsinger sammeln im Erzbistum Hamburg 413.000 Euro 
©sternsinger.de 


Die Sternsinger haben Anfang Januar im Erzbistum Hamburg rund 413.000 Euro für Kinder in den armen Ländern der Erde gesammelt. Im Jahr 2011 waren es 426.000 Euro. 
Insgesamt zogen in den ersten Januartagen 3.500 Kinder als „Heilige Drei Könige“ verkleidet durch die katholischen Gemeinden in Hamburg, Mecklenburg und Schleswig-Holstein. Im Rahmen der Sternsingeraktion brachten sie den Segenswunsch "20+C+M+B+12" (Christus Mansionem Benedicat = Christus segne dieses Haus) in die Häuser und baten um eine Spende. 
Die Sternsingeraktion fand zum 54. Mal statt. Sie stand unter dem Leitwort „Klopft an Türen, pocht auf Rechte“. Das Beispielland der diesjährigen Aktion war Nicaragua. Jedes Jahr unterstützen die Sternsingerüber 2.000 Projekte und Hilfsprogramme für Kinder in mehr als 100 Ländern. 2011 sammelten sie dafür fast 42 Millionen Euro. Träger der Aktion sind der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) und das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“. 


Quelle: Pressestelle